Przejdź do treści

Statut Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego, zwane dalej „Zrzeszeniem” jest dobrowolną, samorządową i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych organizacją zawodową pracodawców wykonujących badania podłoża gruntowego.

 2. Przez badania podłoża gruntowego rozumie się działalność w zakresie geologii, geotechniki, sozologii, geofizyki i hydrogeologii, obejmującą prace terenowe, analizy laboratoryjne i dokumentowanie.

 3. Zrzeszenie ma prawo używania skrótu PZWBPG oraz własnego godła, które podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Wizerunek godła stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 4. Zrzeszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy
  z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029), ustawy
  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Zrzeszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

 1. Siedzibą Zrzeszenia jest Warszawa.

 2. Terenem działalności Zrzeszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Zrzeszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Zrzeszenie ma prawo tworzyć federacje i konfederacje pracodawców, jak również przystępować do już istniejących federacji i konfederacji, w tym do międzynarodowych organizacji pracodawców – wykonawców badań podłoża gruntowego.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zrzeszenia oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5

W ramach swojej działalności, Zrzeszenie będzie realizowało następujące cele i zadania:

 1. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi badań podłoża gruntowego oraz stanu krajowego wykonawstwa badań podłoża gruntowego,

 2. podnoszenie jakości badań podłoża gruntowego,

 3. promowanie rozwoju badań podłoża gruntowego,

 4. propagowanie wiedzy i obowiązujących standardów w zakresie badań podłoża gruntowego,

 5. podnoszenie oraz dbałość o wysoki poziom etyczny i zawodowy, a także autorytet zrzeszonych Członków,

 6. ochrona praw i interesów Członków Zrzeszenia w sprawach wynikających z prowadzonej przez nich działalności wobec innych uczestników procesu budowlanego (Inwestorów, Projektantów, Wykonawców), w tym organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

§ 6

Swoje cele i zadania Zrzeszenie będzie realizowało w szczególności poprzez:

 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju techniki wykonawstwa badań podłoża gruntowego,

 2. doskonalenie wiedzy i podnoszenie jakości robót, m.in. przez organizowanie szkoleń i konferencji oraz ocenę kwalifikacji i certyfikację,

 3. inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, instrukcji, przepisów, publikacji oraz wspieranie prac rozwojowych dotyczących badań podłoża gruntowego,

 4. działalność marketingową i akwizycyjną,

 5. działalność publikacyjną,

 6. reprezentowanie wykonawców badań podłoża gruntowego przez wyrażanie opinii i wspieranie specjalistycznymi opracowaniami technicznymi oraz naukowymi,

 7. występowanie przeciwko nieprawidłowemu działaniu systemu rynkowego i propagowanie pozytywnych rozwiązań systemowych,

 8. podejmowanie działania na rzecz organizacji i zrzeszeń technicznych przez udostępnianie wiedzy i posiadanego doświadczenia specjalistycznego,

 9. współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, a także z wiodącymi instytucjami badawczymi oraz zawodowymi działającymi na polu budownictwa i geologii,

 10. bieżącą współpracę pomiędzy Członkami Zrzeszenia oraz zapewnienie pomocy prawnej na ich rzecz.

§ 7

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Zrzeszenie służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Członków Zrzeszenia.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowiązki oraz nabycie i utrata członkostwa

§ 8

Członkiem Zrzeszenia mogą być pracodawcy w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badań podłoża gruntowego.

§ 9

 1. O przyjęciu w poczet Członków Zrzeszenia decyduje w formie uchwały Ogólne Zebranie Członków na podstawie złożonego wniosku o wpisanie na listę Członków Zrzeszenia wraz z uzasadnieniem i referencjami trzech Członków Zrzeszenia.

 2. Ust. 1 nie ma zastosowania do Członków Założycieli Zrzeszenia, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisu Zrzeszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10

Członka Zrzeszenia reprezentuje organ uprawniony do jego reprezentacji lub inne osoby właściwie umocowane do jego reprezentacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów stanowiących podstawę działania Członka Zrzeszenia. Członka Zrzeszenia może reprezentować również pełnomocnik legitymujący się stosownym pełnomocnictwem.

§ 11

Członkowie Zrzeszenia mają prawo:

 1. wykonywać prawo głosu na Ogólnym Zebraniu Członków, w szczególności w zakresie wyboru lub odwołania Członków organów Zrzeszenia, a także korzystać z biernego prawa wyborczego do organów Zrzeszenia, z tym zastrzeżeniem, że Członkowie Założyciele Zrzeszenia uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze z dniem powołania komitetu założycielskiego Zrzeszenia,

 2. uczestniczyć w działalności Zrzeszenia,

 3. podejmować działania i inicjatywy na rzecz Zrzeszenia,

 4. korzystać z pomocy Zrzeszenia,

 5. dostępu do wszystkich informacji dotyczących Zrzeszenia,

 6. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Zrzeszenia.

§ 12

Członkowie Zrzeszenia są zobowiązani do:

 1. aktywnego działania i podejmowania inicjatyw określonych w Statucie Zrzeszenia,

 2. przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

 3. niepodejmowania działań sprzecznych z celami Zrzeszenia, w tym do stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zrzeszenia,

 4. regularnego płacenia składek członkowskich w kwocie i terminach ustalonych przez Ogólne Zebranie Członków.

§ 13

Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje na skutek:

 1. śmierci Członka Zrzeszenia będącego osobą fizyczną,

 2. rozwiązania, likwidacji albo upadłości przedsiębiorstwa Członka Zrzeszenia,

 3. wystąpienia z Zrzeszenia w drodze pisemnej rezygnacji Członka Zrzeszenia złożonej Zarządowi Zrzeszenia,

 4. zmiany bądź zaprzestania prowadzenia przez Członka Zrzeszenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 niniejszego Statutu,

 5. wydania prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez Członka Zrzeszenia,

 6. wykluczenia na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków z powodu niewykonywania obowiązków Członka Zrzeszenia, o których mowa w § 12 Statutu.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Zrzeszenia

§ 14

 1. Organami Zrzeszenia są:

 • Ogólne Zebranie Członków

 • Zarząd Zrzeszenia

 • Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja organów Zrzeszenia jest wspólna. Pierwsza i druga kadencja trwają przez 1 rok, a kolejne po 3 lata.

 2. Nie można jednocześnie pełnić funkcji Członka Zarządu Zrzeszenia oraz Członka Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia.

 3. Szczegółowe zasady i zakresy działania organów Zrzeszenia określają regulaminy.

 

Ogólne Zebranie Członków

§ 15

 1. Ogólne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Zrzeszenia.

 2. Ogólne Zebranie Członków tworzą wszyscy Członkowie Zrzeszenia.

 3. Członek Zrzeszenia dysponuje na Ogólnym Zebraniu Członków jednym głosem pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej w ustalonym terminie.

§ 16

 1. Ogólne Zebranie Członków podejmuje decyzję w formie uchwał.

 2. Ogólne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż co 6 miesięcy w okresie pierwszych dwóch lat, a w kolejnych latach co najmniej raz do roku.

 4. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Zrzeszenia.

 5. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu 6 tygodni od dnia wpłynięcia wniosku w sprawie jego zwołania.

 6. Jeżeli Zarząd Zrzeszenia nie zwoła Ogólnego Zebrania Członków w terminie, o którym mowa w ust. 5, to uprawnienie do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 17

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków Zarząd Zrzeszenia zawiadamia Członków Zrzeszenia za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską bądź też drogą elektroniczną, o ile Członek Zrzeszenia uprzednio wyraził pisemną zgodę na taki sposób zawiadomienia.

 2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, powinny być wysłane najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem Ogólnego Zebrania Członków.

 3. Pisemna zgoda Członka Zrzeszenia, o której mowa w ust. 1, musi zawierać wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane zawiadomienia przez Zarząd Zrzeszenia.

 4. W przypadku zgody Członka Zrzeszenia na zawiadomienie o Ogólnym Zebraniu Członków drogą elektroniczną, Członek Zrzeszenia zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Zrzeszenia o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej. Jeżeli Członek Zrzeszenia nie dokona stosowanego zawiadomienia, doręczenie na poprzednio podany adres poczty elektronicznej, uważa się za skuteczne.

 5. Prezes Zarządu Zrzeszenia otwiera Ogólne Zebranie Członków, a po wyborze przewodniczącego obrad przekazuje mu przewodnictwo. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu Zrzeszenia Ogólne Zebranie Członków otwiera inny z obecnych Członków Zarządu Zrzeszenia. W przypadku gdy na Ogólnym Zebraniu Członków nie jest obecny żaden z Członków Zarządu Zrzeszenia, uprawnienie do otwarcia Ogólnego Zebrania Członków, przysługuje Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 6. Ogólne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach uprzednio przewidzianych w porządku obrad, chyba że wszyscy Członkowie Zrzeszenia są na nim obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w danej sprawie.

 7. Ogólne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 8, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zrzeszenia posiadających prawo głosu.

 8. W sprawach zmiany Statutu, nabycia, zbycia albo dzierżawy wartości materialnych lub rozwiązania Zrzeszenia wymagana jest kwalifikowana większość 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków Zrzeszenia posiadających prawo głosu, natomiast w sprawie wykluczenia Członka Zrzeszenia wymagana jest kwalifikowana większość 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zrzeszenia posiadających prawo głosu.

 9. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że uchwała stanowi inaczej.

§ 18

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków organów Zrzeszenia,

 2. uchwalanie planów działalności Zrzeszenia,

 3. ustalanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej, jak również trybu i sposób ich wpłacania,

 4. uchwalanie budżetu Zrzeszenia,

 5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zrzeszenia,

 6. uchwalanie, jak również zatwierdzanie i wprowadzanie zmian regulaminów działania organów Zrzeszenia,

 7. przyjmowanie do Zrzeszenia nowych Członków Zrzeszenia i skreślanie Członków Zrzeszenia, których członkostwo ustało,

 8. wykluczanie Członków Zrzeszenia,

 9. podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia przez Zrzeszenie działalności gospodarczej, utworzenia fundacji, funduszów oraz uczestnictwa Zrzeszenia w innych przedsięwzięciach gospodarczych,

 10. podejmowanie decyzji dotyczących utworzenia lub przystąpienia Zrzeszenia do federacji lub konfederacji, a także decyzji dotyczących przystąpienia Zrzeszenia do międzynarodowych organizacji pracodawców,

 11. ocenianie pracy Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia, a także podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Członkom tych organów,

 12. podejmowanie decyzji w rozwiązania Zrzeszenia.

Zarząd Zrzeszenia

§ 19

 1. Zarząd Zrzeszenia kieruje jego działalnością, reprezentuje Zrzeszenie w stosunkach zewnętrznych oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które niniejszym Statutem nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

 2. Ogólne Zebranie Członków ustala liczbę Członków Zarządu Zrzeszenia oraz powołuje
  i odwołuje jego poszczególnych Członków, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zarządu Zrzeszenia pierwszej kadencji, uprawnienie do ustalenia liczby i powołania poszczególnych Członków Zarządu Zrzeszenia, przysługuje Członkom Założycielom Zrzeszenia.

 3. Zarząd Zrzeszenia jest wieloosobowy.

 4. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu Członków. Do Zarządu Zrzeszenia mogą być powoływane osoby spośród Członków Zrzeszenia, w tym także osoby wchodzące w skład organów poszczególnych Członków Zrzeszenia, jak również osoby spoza ich grona.

 5. Pracami Zarządu Zrzeszenia kieruje Prezes. W przypadku równości głosów w Zarządzie decyduje głos Prezesa.

 6. Zarząd Zrzeszenia wybiera ze swego grona, na pierwszym odbywającym się po wyborach posiedzeniu Zarządu Zrzeszenia - Prezesa Zarządu Zrzeszenia, jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu Zrzeszenia, Sekretarza i Skarbnika.

§ 20

 1. Zarząd Zrzeszenia reprezentuje Zrzeszenie i prowadzi jego sprawy.

 2. Do składania w imieniu Zrzeszenia oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Zrzeszenia, przy czym w każdym przypadku jednym z nich powinien być Prezes Zarządu Zrzeszenia.

 3. Zarząd Zrzeszenia upoważniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych do wysokości 90% budżetu w danym roku. W sytuacji zaciągania przez Zarząd Zrzeszenia zobowiązania w wysokości przekraczającej limit wskazany w zdaniu pierwszym koniecznym jest uprzednie uzyskanie zgody Komisji Rewizyjnej wyrażonej w formie uchwały.

§ 21

Członek Zarządu Zrzeszenia przestaje pełnić powierzoną mu funkcję w Zarządzie Zrzeszenia w przypadku:

 1. odwołania go przez Ogólne Zebranie Członków w czasie trwania kadencji,

 2. złożenia pisemnej rezygnacji,

 3. śmierci Członka Zarządu,

 4. nieotrzymania absolutorium.

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności statutowej
  i finansowej Zrzeszenia.

 2. Ogólne Zebranie Członków powołuje i odwołuje Członków Komisji Rewizyjnej, z tym zastrzeżeniem, że Komisję Rewizyjną powołuje się w przypadku, gdy do Zrzeszenia przynależeć będzie co najmniej dwudziestu Członków. Do czasu uzyskania wymaganej liczby Członków Zrzeszenia jej funkcje pełni Ogólne Zebranie Członków.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Do Komisji Rewizyjnej mogą być powoływane osoby spośród Członków Zrzeszenia, w tym także osoby wchodzące w skład organów poszczególnych Członków Zrzeszenia, jak również osoby spoza ich grona.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 23

 1. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:

 1. bieżąca kontrola działalności Zrzeszenia pod względem przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Ogólnego Zebrania Członków,

 2. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zrzeszenia,

 3. sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zrzeszenia i jego organów oraz przedstawianie go na Ogólnym Zebraniu Członków,

 4. przedstawianie Ogólnemu Zebraniu Członków wniosków co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Zrzeszenia,

 5. inne sprawy przekazane przez Ogólne Zebranie Członków.

 1. Zakres i tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Ogólne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Zrzeszenia

§ 24

 1. Majątek Zrzeszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
  z własnej działalności oraz dochodów z majątku Zrzeszenia.

 2. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz tryb i termin ich wpłacania ustalane są przez Ogólne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 25

 1. Zrzeszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków
  w przypadku:

 1. zaprzestania prowadzenia przez Zrzeszenie działalności statutowej,

 2. nieuchwalenia przez Ogólne Zebranie Członków budżetu,

 3. zrealizowania wszystkich celów statutowych Zrzeszenia.

 1. Rozwiązanie Zrzeszenia następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

 2. Likwidację Zrzeszenia przeprowadza likwidator wybrany spośród Członków Zarządu Zrzeszenia lub spoza ich grona, na mocy uchwały Ogólnego Zebrania Członków.

 3. W przypadku rozwiązania Zrzeszenia jego majątek, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Ogólnego Zebrania Członków.

 4. Rachunkowość oraz księgi Zrzeszenia prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Zrzeszenia rozpocznie się z chwilą rejestracji Zrzeszenia i zakończy się z dniem 31 grudnia 2019 r.

 6. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym Statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizacjach pracodawców oraz inne obowiązujące przepisy prawa.